Pevanka Raspevanka

Screen Shot 2018-07-29 at 22.04.41

PEVANKA RASPEVANKA, autorke Ane Eraković je zbirka koju čine 24 pesmice, prilagođene predškolskom uzrastu i mlađim osnovcima. Napisane su u odgovarajućem tonskom opsegu, sa deci lako shvatljivm i dopadljivim sadržajem . Kroz ovu pesmaricu, učeći po sluhu ali i iz notnog teksta, deca se mogu upoznati sa osnovnim muzičkim komponentama kao što su: muzička fraza, karakter, ritam, tempo, artikulacija, agogika, dinamika i interpretacija. Pevanka Raspevanka može poslužiti nastavnicima solfeđa, učiteljima i vaspitačima kao dopuna literaturi ali i kao polazni muzički materijal a pogodna je i za pripremanje dečijih priredbi.