SANJA MILUTINOVIĆ

Sanja Milutinović (1975 – 2017), profesor, izvođač, kompozitor i dirigent, rođena je u Novom Sadu. Završila je muzičku pedagogiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i gitaru na Niškom univerzitetu umetnosti 2004, kao student Vesne Petković. Od 1998. godine je pohađala mnoge međunarodne gitarske seminare i festivale u Grčkoj, Belorusiji, Češkoj Republici, Bugarskoj, Makedoniji i Srbiji. Dobila je mnoge međunarodne nagrade kao gitarista i kompozitor. Takođe je održavala koncerte i recitale u Makedoniji, Belorusiji, Bugarskoj, Grčkoj i Srbiji. Objavljeni radovi za gitarsku solo, gitarsku kamernu muziku: „Devet minijatura“ (izdavač: Gonzagamusic – London), „Zbirka kompozicije za kamerne sastave gitare“ (izdanje Ministarstva prosvete Srbije); „Sonatina“, „Balkanska pesma“ (za gitarske ansamble); „8 komada za klasičnu gitaru“ itd. Takođe piše duete za glas i gitaru. Takođe je pisala duete za glas i gitaru. Poslednjih godina nastave učila je u Zrenjaninskoj Srednjoj muzičkoj školi.

 

Sanja Milutinovic (1975 – 2017), a professor, performer, composer and a conductor, was born in Novi Sad. She has graduated musical pedagogy at Novi Sad’s Academy of Arts, and the guitar at Niš University of Arts 2004, as a student of Mrs. Vesna Petkovic. Since 1998 she has attended many international guitar seminars and festivals in Greece, Belarus, Chez Republic, Bulgaria, Macedonia and Serbia. She has won many international awards as a guitarist and composer. She has also appeared in concerts and recitals in Macedonia, Belarus, Bulgaria, Greece and Serbia. Published works for guitar solo, guitar ad chamber music: „Nine miniatures“ (published by Gonzagamusic – London), „Zbirka kompozicija za kamerne sastave gitara“ (published by Ministry of education of Serbia); „Sonatina“, „Balcanian Song“ (for guitar ansambles); „8 pieces for classical guitar“ etc.. Also she has been writing duets for voice and the guitar.She has been conducting for more than 10 years and was teaching at The Zrenjanin’s High School of Music. Her final years of teaching she had at The Zrenjanin’s High School of Music.