ALEKSANDRA SPASOJEVIĆ

Aleksandra Spasojević rođena je 1968. godine u Sarajevu gde je i završila Srednju muzičku školu u klasi prof. Mile Rakanović. Od 1983.-1990. god. je bila veoma aktivan član sarajevskog Ansambla gitara. Ansambl je tih godina imao ogromnu koncertnu aktivnost širom tadašnje Jugoslavije (od Ljubljane do N. Sada) i napravio veliki broj snimaka za razne RTV kuće. U Sarajevu je Ansambl (u punom ili suženom sastavu) nastupao u svim postojećim koncertnim dvoranama, galerijama i drugim javnim prostorima. Kruna rada u Ansamblu je bio koncert 1990. god. u Jugoslovenskom kulturnom centru u Parizu čime je završena ova višegodišnja saradnja. Od 1992.-1999.god. radi kao nastavnik gitare u muzičkoj školi Isidor Bajić u N. Sadu, zatim od 2000.-2004. u muzičkoj školi Novo Sarajevo u Sarajevu, i trenutno je od 2004. godine zaposlena u muzičkoj školi Petar Konjović u Somboru. Za ovih 15 godina rada u prosveti veliki broj njenih đaka je odlučio da muzika postane njihovo životno opredelenje, tako da su i sami postali studenti i profesori gitare. 1999. godine je diplomirala na Višoj muzičkoj školi u Nišu, u klasi prof. Vesne Petković. Za vreme školovanja u Sarajevu je dobitnik brojnih nagrada na takmičenjima ( l republička i ll savezna nagrada, specijalna republička nagrada iz kamerne muzike, dve l  i jedna ll nagrada na međunarodnim takmičenjima u Italiji). Tokom 15 godina sa kraćim prekidima je veoma aktivno svirala u duu gitara sa Nadom Golijanin i kao rezultat te saradnje ostali su zabeleženi brojni nastupi i koncerti (Sarajevo, Beograd, N. Sad, Ljubljana, Sombor), kao i RTV snimci. Kao posledica ovog rada nastala je i velika ljubav prema skupnim oblicima muziciranja.

 

Aleksandra Spasojevic was born in 1968 in Sarajevo, where she graduated at the Music School in the class of Prof. Mile Rakanovic. From 1983-1990 she was a very active member of the Sarajevo Guitar Ensemble. In those years the Ensemble had a huge concert activity throughout the then Yugoslavia (from Ljubljana to N. Sada) and made a large number of recordings for various RTV houses. In Sarajevo, the Ensemble performed in all relevant concert halls, galleries and other public spaces. The crown of work in the ensemble was a concert in 1990. at the Yugoslav Cultural Center in Paris, which ended this long-standing cooperation. From 1992-1999 she was working as a teacher of music at Isidor Bajic Music School in Novi Sad, then from 2000 to 2004. in the music school Novo Sarajevo in Sarajevo, and she is currently employed in the music school Petar Konjovic in Sombor since 2004. Over the past 15 years of work in education, a large number of her students decided that music becomes their lifestyle, so that they themselves became students and guitar teachers. In 1999 she graduated from Faculty of Arts in Niš, in the class of Prof. Vesna Petkovic. During her education in Sarajevo, she received numerous awards at competitions ( l national and ll federal award, special republican chamber music prize, two l and one ll prize at international competitions in Italy). During 15 years with short breaks she played very actively in the guitar duo with Nado Golijanin. As a result of this collaboration, numerous performances and concerts were recorded (Sarajevo, Belgrade, N.Sad, Ljubljana, Sombor), as well as RTV footage.