MILOŠ JANJIĆ

Miloš Janjić je diplomirao i magistrirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. mr. Srđana Tošića. Takođe je magistrirao uz posebne pohvale u klasi eminentnog gitariste i pedagoga  prof. Carlo Marchione-a na konzervatorijumu Maastricht u Holandiji. Pohađao je masterklasove poznatih svetskih gitarista Johna Duartea, Dušana Bogdanovića, Nikite Koškina, Rolanda Dyensa, Zorana Dukića, Pabla Marqueza, Tilmana Hoppstocka.
Tokom školovanja bio je dobitnik brojnih nagrada i priznanja u zemlji i inostranstvu među kojima su najznačajnije: Oktobarska nagrada grada Beograda za stvaralaštvo mladih, Laureat internacionalnog konkursa „7th International Competition of Guitar Music Performance” – Mottola – Italija, Druga nagrada i nagrada publike na internacionalnom konkursu „De Bonis u Kozenci”, Italija, Laureat internacionalnog konkursa na festivalu klasične gitare „Sinaia” – Rumunija.
Miloš Janjić je aktivan kao koncertni izvođač dugi niz godina. Održao je veliki broj koncerata kao solista i u okviru različitih kamernih sastava u svim najznačajnijim koncertnim prostorima u zemlji. Jedan je od osnivača Amicus tria. Nastupao je u Rumuniji, Grčkoj, Italiji, Holandiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini. Učestvovao kao izvođač, predavač i član međunarodnih žirija na festivalima kao što su: Gitar art festival (Beograd), Nimus (Niš),  Međunarodna tribina kompozitora (Beograd), Festival klasične gitare „Sinaia”- (Rumunija), Guitar Open festival (Subotica), Nikšić guitar festival (Crna Gora), Bar guitar fest (Crna Gora), Međunarodni festival harfe (Beograd), Naissus guitar festival i drugim. Učestvovao je u programima nacionalnih televizijskih i radio stanica.
Predaje na katedri za gitaru i harmoniku Fakulteta Umetnosti u Nišu u zvanju vanrednog profesora.

 

Miloš Janjić graduated and post-graduated at the Faculty of Music Art in Belgrade in the class of prof. mr. Srdjan Tošić. He also received a master’s degree with special praise in the class of eminent guitarist and pedagogue prof. Carlo Marchione at the Conservatory of Maastricht in the Netherlands. He attended masterclasses of famous world guitarists like John Duarte, Dusan Bogdanovic, Nikita Koškin, Roland Dyens, Zoran Dukić, Pabla Marquez, Tilman Hoppstock, etc.
During his education, he was awarded numerous awards and recognitions in the country and abroad, among which the most important are: October Award of the City of Belgrade for Youth Art, Laureate of International Competition „7th International Competition of Guitar Music Performance“ – Mottola – Italy, Second Prize and Audience Award at International competition „De Bonis in Kozenci“, Italy, Laureat of International Competition at the „Sinaia“ classical guitar festival – Romania.
Miloš Janjić is active as a concert performer for many years. He has held a number of concerts as soloists and with various chamber ensembles in all the most important concert halls in the country. He is one of the founders of the Amicus Trio. He has performed also in Romania, Greece, Italy, the Netherlands, Montenegro, Bosnia and Herzegovina. He participated as a performer, lecturer and member of international jury at festivals such as: Vojvodina Guitar Fest (Novi Sad), Gitar art festival (Belgrade), Nimus (Niš), International tribune of composers (Belgrade), Guitar Festival „Sinaia“ – (Romania), Guitar Open festival ), Niksic guitar festival (Montenegro), Bar guitar fest (Montenegro), Harf International Festival (Belgrade), Naissus guitar festival and others. He participated in the programs of national television and radio stations.
He teaches at the Department of Guitar and Accordion at the Faculty of Arts in Niš as an associate professor.