ALEKSANDAR HADŽI-ĐORĐEVIĆ

Aleksandar Hadzidjordjevic Vojvodina Guitar Fest Novi SadAleksandar Hadži-Đorđević (1963, Beograd) se školovao na Muzičkoj akademiji u Pragu u klasi profesora Šćepana Raka i Martina Mislivečeka. Pedagogija je težište njegovog rada. Niz godina je radio kao profesor gitare u školi “Josip Slavenski” a poslednjih godina je zaposlen u Sred-njoj muzičkoj školi “Lisinski”. Tokom 1990. radio je kao profesor na Fakultetu muzičke umetnosti. Od 1994-1996. predavao je gitaru na Evropskom Konzervatorijumu za muziku na Kipru. Mnogi njegovi učenici dobitnici su međunarodnih nagrada i aktivni su kao koncertni umetnici. Za svoju pedagošku delatnost u obrazovanju mladih talenata 2006. je dobio nagradu Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije, kao i na-gradu Skupštine grada Beograda. Često učestvuje na međunarodnim seminarima i takmičenjima za gitaru kao predavač i član žirija. Značajne nastupe ostvario je kao solista i u duu sa Srđanom Tošićem. Predaje na Fakultetu Muzičke Umetnosti u Beogradu.

 

Aleksandar Hadži-Đorđević (1963, Belgrade) graduated at the Academy of Music Art in Prague in the class of Štěpán Rak and Martin Myslivecek. His main field of interest and work is pedagogy. For many years he worked as a guitar teacher at the Josip Slavenski Music School and in recent years has been employed at the Lisinski Music School. Dur-ing the 1990 he worked as a professor at the Faculty of Music. From 1994 to 1996. he taught guitar at the European Conservatory of Music in Cyprus. A number of his students won international awards and are now performing activelz. For educational activities he was awarded with the recognition of the Association of Music and Ballet Schools of Serbia in 2006, as well as with prize of the City of Belgrade. He often par-ticipates in international seminars and competitions for the guitar and a jury member. He has performed successfullz as a soloist and in a duo with Srđan Tošić. He teaches at the Faculty of Music Art in Belgrade.