BORISLAV HLOŽAN

Borislav Hložan je profesionalni novinar. Od 1983. do 1985. radio u Radio Novom Sadu, od 1985. do 2001. radio u listu „Dnevnik“ u rubrici Kultura. Od 2001. do 2007. radio u Pokrajinskom sekretarijatu za informacije. Od marta 2007. zaposlen u Radio Televiziji Vojvodine. Bibliografija: bio je urednik za muzičku umetnost Leksikona umetnika Vojvodine, koji je objavljen 2001. godine, (izdavač Vega-medija, Novi Sad). Autor je odeljka „Muzika u Vojvodini“ u monografiji „Vojvodina“ objavljene 2005. godine u izdanju „Dnevnik – novine i časopisi“, Novi Sad. Sarađivao u pripremi i objavljivanju više muzičkih leksikona i monografija: Muzička hronika Novog Sada, Muzička hronika grada Vršca, (autora Antona Ebersta). Objavio veliki broj članaka, prikaza koncerata i stručnih tekstova u listu „Dnevnik“, na programima RNS i Televizije Novi Sad kao i u stručnim i periodičnim publikacijama: Zborniku Matice srpske za scenske umetnosti i muziku“, Građi za zaštitu spomenika kulture Vojvodine, Godišnjaku Saveza pozorišnih umetnika Vojvodine… Autor je televizijskih dokumentarnih filmova: „Portret umetnika – gitarista i kompozitor Jovan Jovičić“, TV NS, 2005. godine, „Marko Nešić – tamburaš, boem i kompozitor“ RTV Vojvodine. Autor je Monografije o dr Jovanu Jovičiću „Horizonti zvuka“, u izdanju Asocijacije Gitarista Vojvodine. Angažovan je i kao PR menadžer na Vojvodina Guitar Fest-u.

 

Borislav Hložan is a professional journalist. From 1983 to 1985 he worked at Radio Novi Sad, from 1985 to 2001 in the Dnevnik newspaper in the section Culture. From 2001 to 2007 he worked in the Provincial Secretariat for Information. Since March 2007 he has been employed in Radio Television Vojvodina. Bibliography: he was the editor of the musical art of the Lexicon of the artist of Vojvodina, published in 2001, (publisher Vega Media, Novi Sad). The author of the section „Music in Vojvodina“ in the monograph „Vojvodina“ published in 2005, published by „Dnevnik – novine i časopisi“, Novi Sad. He collaborated in the preparation and publishing of several musical lexicons and monographs: Music Chronicle of Novi Sad, Music Chronicle of the City of Vršac, (by Anton Eberst). He has published a large number of articles, concerts and professional texts in Dnevnik, RNS and Television Novi Sad, as well as professional and periodical publications: Proceedings of Matica Srpska for Performing Arts and Music, Gratulation for the Protection of Cultural Monuments of Vojvodina, Yearbook of the Theater Association artists of Vojvodina … Author of television documentary films: „Portrait of Artists – Guitarist and Composer Jovan Jovicic“, TV NS, 2005, „Marko Nesic – tamburys, bohemian and composer“ of RTV Vojvodina, Author of the Monograph of Dr. Jovan Jovicic “ Horizons of Sound „, published by the Guitarists Association of Vojvodina. He was also engaged as a PR manager at Vojvodina Guitar Fest.